Books“Kobieta historia literatura”
(Woman-Literature-History)
More info


“The More I know, The Less I Understand. Young Researchers Essays on Witnessing Auschwitz”
More info


“Geograficzne Przestrzenie Utekstowione”
(Textualizing Geographical Space)
More info


Articles„Kultura chłopska w optyce prasy społeczno kulturalnej lat 1944-48. „Warszawa” i dyskusje nad modelem kultury powojennej Polski”


(“Peasants’ Culture Through the Lens of Socio-Cultural Journals 1944-1948. „Warszawa” and Discussions on the Cultural Model of Postwar Poland”)
Teksty drugie
(In Polish)
bulletREFEREED


„Kultura chłopska w optyce prasy społeczno kulturalnej lat 1944-48. „Warszawa” i dyskusje nad modelem kultury powojennej Polski” (Peasants’ Culture through the lens of socio-cultural journals 1944-1948. „Warszawa” and discussions about cultural model of postwar Poland), Teksty Drugie, 6, 2017, pp.209 – 220.

„Bystander czy (pasywny) świadek? Kilka uwag nad konsekwencjami wyboru terminologii w badaniach nad Zagładą lub Holocaustem” (Bystander or passive witness. Some notes of consequences of terminological choices in writing about Holocaust). Roczniki Humanistyczne KUL.vol.64. Fasc.1: Polish Literature, p. 91-96.

„Bystander czy (pasywny) świadek? Kilka uwag nad konsekwencjami wyboru terminologii w badaniach nad Zagładą lub Holocaustem.” (Bystander or passive witness. Some notes of consequences of terminological choices in writing about Holocaust). Roczniki Humanistyczne KUL. 10 p

“Polish Immigrants in a Non-Polish City”, Roczniki Humanistyczne KUL, vol. 62. Fasc.1: Polish Literature, p. 33-44.

“Nadeżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii”, (Nadezhda Durowa and The Beginnings of Russian Autobiography), Autobiografie, University of Szczecin, 1 (2) 2014, p. 135-143

“Miasto jako wrażenie wzrokowe – doświadczenia polskich imigrantów”, (The City – a Visual Experience of Polish Immigrants), “Białostockie Studia Literaturoznawcze”, 2014 no 5, p. 79-88.

“Exile in Post-war Émigré Women’s Prose”, The The Polish Review., Vol. 59, No. 1, 2014, p. 69-86.

“Jadwiga i Barbara – rola kobiet w narodowotwórczym zapominaniu. Historyczne opowieści w dramatach Mariana Pankowskiego “, (Jadwiga and Barbara – The Roles of Women in Forgetting that Form National Identity), “Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013 nr 4, p. 143-151.

“Poza wspólną historią. Uwagi na marginesie emigracyjnej polonistycznej dydaktyki.” (Outside of common history. Notes on teaching Polish literature abroad), „Ruch Literacki,” 4-5 (319 – 320), 2013, p.395 – 403.

“Vancouver: przestrzen, pamieć, płeć,” (Vancouver: Space, Memory, Gender), Teksty Drugie, 3 (135) 2012, pp.157 – 173.

“Londyn Stefanii Kossowskiej, czyli „moje miasto w obcym kraju” Stefania Kossowska’s London, or my city in a foreign county), “Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2012 nr 3, s. 7-21.

“Śmiech i ciało w Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej a polskie stereotypy genderowe” (Body and Laughter in Gabriela Zapolska’s “The Morality of Mrs. Dulska” and Polish Gender Stereotypes), “Wieloglos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 2 (10) 2011 p.104-116.

„Spotkania z Innym” (Encounters with the Other), Ruch Literacki (Literary Movement), Cracow March-April 2011, Vol. 2 (305), p. 157-164.

„Czesław Miłosz i jego anglojęzyczni czytelnicy” (Czeslaw Milosz and his English-speaking Readers), Ruch Literacki (Literary Movement), Cracow May-June 2011, Vol. 3 (306), p. 256-264.

“Women Writers Telling Their Own Stories in Postwar Polish Émigré fiction,” Interpretations. European Research Project for Poetics and Hermeneutics: New Literary Theory and Hermeneutics. Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje 2011, Vol.4/5, p.333-347.

“Miłosz i jego poezja w angloamerykańskim kontekście” (“Miłosz and his Poetry in the Angloamerican Context”), Bliza, Gdynia 2011, nr 1(6), p.118-139,

„Angloamerykańskie aspekty czytania poezji Czesława Miłosza” („Angloamerican aspects of the reception of Czesław Miłosz’s poetry”), Pogranicza (Borderlines), Szczecin 1, 2011, p. 19-24.

„Współczesna literatura polska czytana w Zachodniej Kanadzie,” (“Contemporary Polish Literature Read in Western Canada”), Literaria Copernicana, Toruń, 1 (2010), 193-196.

„Pisać własnym językiem o swoim domu. Poezja Małgorzaty Szułczyńskiej jako próba kobiecego zapisu doświadczenia”. („Writing in my language about my home. Poetry of Malgorzata Szulczynska as an attempt at describing a female experience”) Pogranicza (Borderlines), Szczeciń, 3 (2010), 36-43.

“Vancouver. Szkic o mieście definiowanym przez wielokulturowość” („Vancouver, a sketch about a city defined by its multiculturalism”), Pogranicza (Borderlines), 6 (2009), 17-24.

„Ciało i gender w obozie zagłady,” (“The Body and Gender in The Concentration Camps”), Przestrzenie Teorii, (Spaces of Theory), Journal of Literary Theory, 11 (2009), 225-238.

„Oswajanie samotności. Kobiecy dyskurs imigracyjny ‘drugiego świata’ w polskiej perspektywie,” (“Becoming Familiar With Loneliness: Female Immigrant Discourse of ‘the Second World’ from a Polish Perspective”), Przegląd Humanistyczny, (The Humanist Review), Warsaw University, 5 (2008), p. 119 – 132.

„Baśka, Barbara, Barbarita… Wygnanie w powojennej emigracyjnej prozie kobiecej,” (“Baśka, Barbara, Barbarita… Exile in Postwar Women’s Emigration Prose” Teksty Drugie, (Second Texts), Journal of Literary Theory, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, 3 (2008), p. 68-87. 

„Współczesna kobieca e/imigracyjna opowieść – mechanizm zacierania granic między tekstem a rzeczywistościa,” (“The Contemporary Women’s E/Immigration Story – A Mechanism for Erasing Borders Between The Text and Reality”), Ruch Literacki, (Literary Movement), Cracow, November-December 2006, Vol. 6 (279), p. 627-638.

“The Female Persona in Wislawa Szymborska’s Poems,” Canadian Slavonic Papers. XLVII (2006) nos. 3-4 (September-December 2006), p. 315-334.

„Obozy zagłady jako doświadczenie cielesne. Przypadek Stanisława Grzesiuka,” (“The Extermination Camps as a Bodily Experience. The Case of Stanislaw Grzesiuk”) Przegląd Humanistyczny, (The Humanist Review), University of Warsaw, 2 (2006), p. 63 – 80.

„Tożsamość postmigracyjna. Przypadek (między innymi) Czesława Miłosza,” (“Post-Migration Identity. The Case of Czeslaw Milosz (Amongst Others)”), Przegląd Humanistyczny,(The Humanist Review), University of Warsaw, 4 (2005), p. 1-12.

„Kobieca perspektywa w poezji Wisławy Szymborskiej,” (“The Female Perspective in the Poetry of Wisława Szymborska”) Teksty Drugie, (Second Texts), Journal of Literary Theory, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, 3 (2004), p. 79-90.

“Czeslaw Milosz’s Self-Presentation in English-Speaking Countries,” Canadian Slavonic Papers, 3-4 (1998), p.273-295.

„Poezja Czesława Miłosza w krajach języka angielskiego,” (“The Poetry of Czeslaw Milosz in English-Speaking Countries”) Teksty Drugie, (Second Texts), Journal of Literary Theory, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, 1-2 (1997), 141-152.


bulletNON-REFEREED


“Notes on the Exhibition” in The Wall Speaks. Voices of the Unheard. By Wojtek Sawa. Exhibition Catalogue, Narodowe Centrum Kultury (National Center for the Culture), Warszawa 2017.

Review of Reprezentacje Europy w prozie polskiej by Sławomir Iwasiów, The Sarmatian Review, vol. XXXIV, no. 3, September 2014, p. 1865.

Review of “Out of the Nest: Polish Women Immigrants to Canada in the XX century” by M.Jarachowska de Kosko, The Sarmatian Review, vol. XXXIII, no.3, September 2013, p. 1780

Review of “Gułag w oczach Zachodu” by D.Tołczyk, Russian Review, Vol. 72, Issue 3, July 2013, p.492–493.

Review of: “Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości” (The poetry of Bogdan Czaykowski and Andrzej Busza in the bicultural context), The Sarmatian Review, April 2012, pp.1655-1666.

“Romantyczny trójkąt miłosny” (Romantic Love Triangle), Review of: Ewa Stachniak, Dysonans, Fraza.Poezja.Proza.Esej, (Phrase, Poetry, Prose, Essay), Uniwersytet Rzeszowski, (University of Rzeszów), 1 (2011), p.312-313.

“Die Privatedozentin”, Review of Brygida Helbig, Enerdowce i inne ludzie, Pogranicza (Borderlands), Szczecin, 3 (2011), p.99-102

“Miasto prywatnej pamieci” (The City of Private Memory), Fraza.Poezja.Proza.Esej, (Phrase, Poetry, Prose, Essay), Uniwersytet Rzeszowski, (University of Rzeszów), 3-4 (2010), p.232-237.

Review of: “Polish Literature from 1918 to 2000,” by Michael Mikos. The Sarmatian Review 2 (2010), pp. 1504-1506.

b65Review of: “Stalinism as a Way of Life,” by Lewis Singelbaum and Andrei Sololov. The Sarmatian Review 1 (2009), pp. 1452-1454.

„Przede wszystkim poezja. Wspomnienie o Bogdanie Czaykowskim,” (“Poetry Above All: Reflections on Bogdan Czaykowski”), Fraza.Poezja.Proza.Esej, (Phrase, Poetry, Prose, Essay), Uniwersytet Rzeszowski, (University of Rzeszów) 3-4 (2008), pp.331-339.

Review of: “Gender and Sexuality in Ethical Context,” by Knut Grimstad and Ursula Phillips (eds.). Canadian Slavonic Papers, 2-4 (2008), pp. 505-506.

Review of: „Wyobraźnia podróżowania,” by A. Nasiłowska, (“The Imagination of Travelling,” by A. Nasiłowska), Wielka Wymiana Widoków, (The Great Exchange of Widows), Fraza. Poezja.Proza.Esej, (Phrase, Poetry, Prose, Essay), Uniwersytet Rzeszowski, (University of Rzeszów), 3-4 (2008).

Review of: „Miłosz i Brodski. Pole Magnetyczne,” (“Milosz i Brodski: The Magnetic Field”), by Irena Grudzinska-Gross. The Polish Review. Vol. 52, No. 2, (2007), pp. 254-5.

Review of: “Living in Translation: Polish Writers in America,” Studies in Slavic Literature and Poetics. Vol. 38, (2003). Canadian American Slavic Studies, vol.40, Nos.2-3-4 (2006), pp. 616-617.

Review of: “Men without Women,” by Eliot Borenstein. Canadian Review of Comparative Literature, 28, 2-3 (June-September 2001), pp. 373-376.
Witnessing Auschwitz

• May 6 – May 27, 2020